•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

شخصية نسائية في الأمثال الفارسية والعربية والتركية الأذرية سيماي زن در ضرب المثلهاي فارسي، عربي و ترکي آذري

اسم الباحث عربي

کبري جبارلي

Document Type

Original Study

كلمات مفتاحية عربي

کلمات کليدي: ضرب المثل, زن, زبان عربي, زبان فارسي, زبان ترکي آذري, فرهنگ, سنت و افکار ايدئولوژيک

Abstract English

Female character in Persian, Arabic, and Turkish-Azeri proverbs

الملخص العربي

زنان به مثابه نيمي از جمعيت جامعه، با وجود نقش مثبت و همپاي مردان درجامعه، در گذر دوران هاي مختلف همواره از ناملايمات و تبعيض ها در رنج بوده اند.امروزه با وجود پيشرفت هاي قابل ملاحظه فکري، فرهنگي و تربيتي جوامع، هنوز همآثاري از اين افکار در نوع برخوردها يا حداقل در قضاوتها نسبت به ابعاد شخصيتي زنانبه چشم مي خورد. ضرب المثلها به عنوان رکني اساسي در بازتاب افکار، اعتقادات، عاداتو فرهنگ يک جامعه مورد توجه اين پژوهش قرار گرفته و با استفاده از روش توصيفي تحليلي، سعي شده سيماي زن فارق از نقش هاي اجتماعي اش و تنها از نظر جنسيت، دراين بخش از ادبيات و فرهنگ عمومي جوامع عربي، فارسي و ترکي آذري به روشي نودسته بندي و مورد کنکاش و مقايسه قرار گيرد تا نقاط اشتراک و افتراق هر زبان در اينخصوص آشکار گردد.ذکر اين نکته لازم است که هرچند موقعيت زنان در جوامع امروزي بهبود بسياريرا تجربه کرده، با توجه به رويکرد تاريخي نسبت به زن در اين جوامع، اغلب تصويريمنفي و نادرست از زن در ضرب المثل ها ترسيم شده است که اصلاح اين تصوير نيازمندعزم و اراده ملي و حاکميتي براي اثرگذاري در اين زمينه و فرهنگ سازي مناسب است.

Digital Object Identifier (DOI)

10.21608/jarts.2020.115422

Accept Date

2020-05-26

Publication Date

7-1-2020

Share

COinS