•  
  •  
 

عنوان المقال عربي

بررسی تاثير اندیشه های زاهدانه عطار در غزلیات قاصد

اسم الباحث عربي

کبری جبارلی, جیهاد شکری رشید

Document Type

Original Study

Keywords English

Attar, Qased, asceticism, malediction of life, malediction of hypocrisy

كلمات مفتاحية عربي

عطار, قاصد, زهد, نکوهش دنیا

Abstract English

Abstract: Attar is one of the great poets of Persian literature with a great position in the field of asceticism and mysticism poetry. As for the poet Qasid, who was fluent in the Persian language, He was influenced by the ideas of the great poet and Sufi,Attar al-Nisaburi.He employed the experiences of asceticism and mysticism of the poet Attar in his poetry in an attractive way.Consequently, asceticism and mysticism became the general attribute in his poetry so that everyone was affected when reading his poetry. Based on the descriptive analytical method,this studyaims at answering the original research question which is related to revealing the similarities and differences in the contents of asceticism and mysticism between the two poets and their view of these two contents.Particularly, the studyaims at showing the extent of the convergence between the ideas of Persian poets and Iraqi poets speaking in Persian as well as the common contents of asceticism and mysticism between these poets.

الملخص العربي

عطاراز شاعران توانمند ادب فارسی است که جایگاهی ارزشمند و بی بدیل در عرصه‌ی به کمال رساندن شعر زهد و عرفان در ادبیات فارسی به خود اختصاص داده است. از آنجا که قاصد بر زبان پارسی احاطه داشته، توانسته است با تأثیرپذیری از آثار و افکار عارف و شاعر بزرگ، عطار نیشابوری، نکات لطیف و تجربه‌های زهد و عرفان را در کسوتی زیبا و آراسته بیان کند و در لا به لای غزلیات خویش، نکات قابل ملاحظه و مهم زهد و عرفان را به بیانی شورانگیز ارائه کند تا آن اندازه که گرایش‌های زاهدانه در اشعارش مشهود باشد و در عمق روح و روان خواننده تأثیر بگذارد. این جستار که با شیوه توصیفی- تحلیلی ومقايسه اى انجام گرفته درصدد آن است تا به این سوال اصلی پاسخ دهد که میزان مشابهت یا مغایرت مضامین زهدی در اشعار این دو شاعر تا چه اندازه است تا با این هدف از طرفی بتوان به فضای فکری و نوع نگاه قاصد به مهم ترین مسائل حوزه زهد و عرفان دست یافت و از طرف دیگر، از این رهگذر بتوان میزان قرابت و نزدیکی درون مایه های زهدی این دو شاعر را سنجیده و گامی جهت تقریب ادبیات فارسی و شاعران پارسی گوی عراق برداشت.

Digital Object Identifier (DOI)

10.21608/jarts.2021.66453.1098

Accept Date

2021-03-06

Publication Date

4-1-2021

Share

COinS